โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวัดและประเมินผล ด้วยโปรแกรม Schoolmis

“โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวัดและประเมินผล ด้วยโปรแกรม Schoolmis” ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
*วันที่ 6 เมษายน เวลา 11.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการฯ โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวัดและประเมินผล ด้วยโปรแกรม Schoolmis” โดยมี นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 200 คน ประกอบไปด้วย หัวหน้างานวัดผล และหัวหน้างานทะเบียน
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อชี้แจง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติ และการนำเสนอการลงมือปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยวิทยากรพี่เลี้ยง ได้รับความอนุเคราะห์จาก
1.นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
2.นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
3.นายไพบูลย์ โสภากุล ผอ.โรงเรียนบ้านนาทับไฮ และคณะทีมงาน ICT สพป.หนองคาย เขต 2
และ ขอขอบคุณ การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 120,000 บาท