การอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) “โครงงานคุณธรรม”

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ได้ชี้แจง แนวทาง การอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการส่งเสริม “โครงงานคุณธรรม” ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับทราบแนวทาง และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ดังนี้
1.นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
2.ไกรสร พิมพ์ประชา ผอ. โรงเรียนบ้านแบง
3.นางอรุณ ภักดีสัจจกุล ผอ. โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
4.นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์ ผอ. โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา
และสามารถรับชมเนื้อหา และข้อมูลย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=FgkA5OXkT9

Loading