โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์