การประชุมการดำเนินงานวิจัยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการฯร่วมการประชุมการดำเนินงานวิจัยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คือ โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ อำเภอโพนพิสัย และโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คือ โรงเรียนโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี เป็นการประชุมโดยการสร้างทีมชี้แนะ และเป็นพี่เลี้ยง ( Coaching and Mentoring) ในระดับเขตพื้นที่และระดับโรงเรียน ณ ห้องประชุมพระสุริยวงค์