สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมทางไกลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 102 โรงเรียนร่วมการประชุมทางไกลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดหาพัสดุได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกันนี้ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้กล่าวถึงการเน้นย้ำถึงมาตรการในการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในชั้นเรียน/ในห้องเรียน/ในบริเวณโรงเรียนเป็นสำคัญ โดยให้คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสวมหน้าการอนามัยหรือหน้าการผ้าให้เป็น 100 เปอร์เซ็น อย่างเคร่งครัดโดยการประชุมฯ ได้รับความอนุเคราะห์การดูและระบการประชุมทางการผ่าน google meet จากนายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายอภิสร ทิพย์เสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ผู้ดำเนินรายการ และคณะทำงาน ICT ผู้ควบคุมระบบและบันทึกการประการประชุมในครังนี้