เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปี 2564

ประกาศเจตจำนง ภาษาไทย
ประกาศเจตจำนง ไทย64

ประกาศเจตจำนง ภาษาอังกฤษ
ประกาศเจตจำนง en64

ประกาศเจตจำนง ภาษาจีน
ประกาศเจตจำนง จีน64

ประกาศเจตจำนวสุจริตในการบริหารงาน-แนวทางปฏิบัติงาน
ประกาศเจตจำนวสุจริตในการบริหารงาน (แนวทางปฏิบัติงาน)
ประกาศเจตจำนง ไทย จีน 2564

4. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน