สพป.หนองคาย เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำเป อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยมีนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบเครือข่ายฯ รัตนวาปี นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นางนวลปรางค์ หลักมี ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำเป ผู้กล่าวรายงาน และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ของโรงเรียนบ้านน้ำเป โรงเรียนบ้านแบง โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านปักหมู โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ และโรงเรียนบ้านดงดาล ร่วมโครงการฯ ในครั้้งนี้ด้วย
โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นเพื่อ
1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการถอดบทเรียน สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนเพื่อเป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป
โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต นางสมร ศิลาคม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านนามั่ง นางสาวปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาด และ นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง วิทยากรผู้บรรยายพิเศษและให้ความรู้ในครั้งนี้

Loading