การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดหนองคาย ในการประชุมครั้งที่ 1 /2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดหนองคาย ในการประชุมครั้งที่ 1 /2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ของผู้ขอกู้ยืมเงินในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย จำนวนเงิน 2,762,438 บาท