สพป.หนองคาย เขต 2 รับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 **

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ และได้กล่าวถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในระบบช่วยเหลือนักเรียนใน สพป นค.2 พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูที่ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน ในการเข้าร่วมการตรวจประเมินคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 โดยประเมินผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google meet โดยการประเมินครั้งนี้ นายไพโรจน์ พรมสอน ผอ.สพม.เลย หนองบัวลำภู เป็นประธานกรรมการฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการ โดยการตรวจประเมินได้พิจารณาข้อมูลจากเอกสารที่ได้ดำเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์ตามแบบประเมิน
ทั้งนี้ การปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด