สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานกรรมการในการกำหนดการคัดเลือกสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) ตามประกาศกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10 โดยมีนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย ศึกษานิเทศก์ นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านวัดหลวง นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะทำงาน ICT คณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้

Loading