สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กนักเรียน เยาวชน ในพื้นที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิต บริโภคสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์