สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมทางไกลการจัดทำรายงานผลการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบร่วมการประชุมทางไกลการจัดทำรายงานผลการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 และการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ในการนี้เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ได้ดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสามารถขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลการรายงานผลการสังเคราะห์รายงานผลเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ควบคุมระบบการประชุมทางไกลในครั้งนี้