การประชุม การจัดทำรายงานผลการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา โดยนางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ นางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการวิเคราะห์ผลเขียนรายงานผลการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ร่วมการประชุม การจัดทำรายงานผลการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 และการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน อย่างมีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลการรายงานผลการสังเคราะห์รายงานผลเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2