การประชุมเพื่อดำเนินงานวิจัยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถะพลเมืองรุ่นใหม่

📗 วันที่ 11 สิงหาคม 2564📗 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อดำเนินงานวิจัยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถะพลเมืองรุ่นใหม่ เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา โรงเรียนคุณภาพตำบล สพป.หนองคาย เขต 2