การ พิจารณากิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

?วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมและพิจารณากิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ?โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)? เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่มกันคิดลงมือทำและเรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้น ในการแก้ปัญหาและทำความดีต่าง ๆ ในชีวิตจริงของผู้เรียนเอง(problem /situation based หรือ activity based learning) โดยเน้นที่กระบวนการกลุ่มที่ลงมือทำจริง ทำไปเรียนรู้ไป (เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ) ซึ่งระยะเวลาการดำเนินโครงงาน ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. – 23 ก.ค. 64 โดยดำเนินการกิจกรรมเป็น 4 ประเภท ดังนี้
*1. ระดับสถานศึกษา
**2. ระดับชั้น ป. 1-3
***3. ระดับชั้น ป. 4-6
****4. ระดับชั้น ม. 1-3

Loading