การประชุมการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระดับเขตพื้นที่

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ? ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางอรอุมา บวรศักดิ์ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับคณะกรรมการวิเคราะห์ผล และเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระดับเขตพื้นที่
?ทั้งนี้ การประชุมในระดับเครือข่าย ทั้ง 11 เครือข่าย ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประชุมในการวิเคราะห์ภายรวมในระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษาทั้ง 11 ซึ่งระยะดำเนินการจัดทำข้อมูลระดับเครือข่าย ในวันที่ 9-10 ส.ค.64 ที่ผ่านมา
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางอรอุมา บวรศักดิ์ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับคณะกรรมการวิเคราะห์ผล และเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระดับเขตพื้นที่ ทั้งนี้ การประชุมในระดับเครือข่าย ทั้ง 11 เครือข่าย ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกเครือข่าย ในการวิเคราะห์ภายรวมในระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษาทั้ง 11 เครือข่ายซึ่งระยะดำเนินการจัดทำข้อมูลระดับเครือข่ายในวันที่ 9-10 ส.ค.64 ที่ผ่านมา
?วัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
1. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการบริหารและการจัดศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2.ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาการการจัดการศึกษา
3. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบาย ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา