การประชุมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย ” เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน “

🚩 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 🚩 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช เวลา 10.00 น ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย ” เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน ” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การจัดทำสื่อเครื่องมือพัฒนาสื่อ / นวัตกรรม รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาสะมกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล ให้เด็กนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน