สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการการประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองงานวิจัย ก.ป.ต.น.

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ ศึกษานิเทศก์ ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยกร พรมนาไร่ ศึกษานิเทศก์ นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองงานวิจัยของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดชสพป.หนองคาย เขต 2

Loading