สพป.หนองคาย เขต 2 รับการประเมินออนไลน์ เพื่อการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย 2 นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรำเพย หินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูแนะแนวประจำเขตพื้นที่ฯ ที่ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน เครือข่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) ทั้ง 3 อำเภอ คือ อ.โพนพิสัย อ.เฝ้าไร่ และอ.รัตนวาปี ร่วมรับการประเมินออนไลน์ เพื่อการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2
การประเมินฯ ออนไลน์ ในครั้งนี้ สพป.หนองคาย เขต 2 ขอขอบคุณ รร.บ้านผือ อ.โพนพิสัย รร.เวทีราษฎร์บำรง อ.เฝ้าไร่ และ รร.บ้านนายาง อ.รัตนวาปี ร่วมในการจัดนิทรรศการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ และทีมงาน ICT ของสพป.หนองคาย เขต 2 ในการควบคุมดูแลระบบการประเมินออนไลน์ เพื่อการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำ
2564 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Loading