รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ LMTCN Model โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ-โดยใช้-LMTCN-Model