การประชุมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การศึกษา

วันที่ 1 กันยายน 2564 🚩เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การศึกษา(การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรม open house เปิดบ้านวิชาการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การศึกษา)