รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

02-บทคัดย่อวิจัย-ผอ.พิทยา

Loading