โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

01-บทคัดย่อโครงการ-ผอ.พิทยา