การประชุมการดำเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว 17/2552 หลักเกณฑ์ ว 21/2560 หลักเกณฑ์ ว 9/2564 และหลักเกณฑ์ ว 10/2564

🚩วันที่ 4 ตุลาคม 2564  🚩 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการดำเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว 17/2552 หลักเกณฑ์ ว 21/2560 หลักเกณฑ์ ว 9/2564 และหลักเกณฑ์ ว 10/2564 ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชดารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะ