🎗โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online ) ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

🎗โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online ) ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา
🚩วันที่ 11 ตุลาคม 2564 🚩 เวลา 10.00 น.
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการเปิดอบรมฯ พร้อมด้วย นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยนายภัทรชัย ธรรมคุณชัย ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ได้กล่าวรายงาน การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online ) ประจำปี 2564 ระดับสถานศึกษา เพื่อนำข้อมูลเข้าในเว็บไซต์ของสถานศึกษา รองรับการประเมิน 🌹โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ ICT ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอโพนพิสัย เข้าร่วมประชุม
🙏ขอขอบคุณคณะวิทยากรและคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการถ่ายทอดระบบออนไลน์/นำเข้าข้อมูล OIT ที่อนุเคราะห์การอบรมในครั้งนี้
*การดำเนินงาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)อย่างเคร่งครัด