?การประชุมเชิงปฏิบัติการ (HRMS) รุ่น ที่ 3 ?

?วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ?เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อจัดเก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคลทุกตำแหน่ง ประกอบด้วย
1️⃣. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2️⃣. พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง
3️⃣. ลูกจ้าง
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ดังนี้
? นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่ม ICT
? นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
?นายไพบูลย์ โสภากุล ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านนาทับไฮ
?นายกิตติพงษ์ บูชากุล ครูโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
? เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่ม ICT
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูธุรการโรงเรียนในสังกัด เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเฝ้าไร่ และเครือข่ายฯวังหลวงหนองหลวง
*การดำเนินงาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)อย่างเคร่งครัด