การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

?วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ?เวลา 13.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 โดยมีการรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในปีงบมาณ พ.ศ.2564