การประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 6 / 2564

🎗วันที่ 26 ตุลาคม 2564 🎗เวลา 13.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 6 / 2564 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2