?โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ?

?วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ?เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ. สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ฯ ในพิธีการมอบตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อรับตราพระราชทาน “ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “ ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยโรงเรียนในสังกัดอำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี ที่ได้รับตราพระราชทาน มีดังนี้
1.โรงเรียนบ้านโนนยาง -ดอนเม็ก
2.โรงเรียนนิคมเจริญชัย
3.โรงเรียนบ้านท่าคำบง
4.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8
5.โรงเรียนบ้านหนองหลวง
6.โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง
7.โรงเรียนบ้านน้ำเป
8.โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง เรียนรวมกับ ร.ร.บ้านหนองคอน
9.โรงเรียนบ้านดอนเหมือด
10.โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน
11.โรงเรียนบ้านหนองเค็ม
12.โรงเรียนบ้านนาสิงห์
13.โรงเรียนบ้านนาทับไฮ
14.โรงเรียนบ้านดงดาล
15.โรงเรียนบ้านนาดี
16.โรงเรียนบ้านจับไม้
17.โรงเรียนบ้านต้อน
18.โรงเรียนรสลินคัคณางค์
19.โรงเรียนบ้านโพนแพง
20.โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
21.โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
22.โรงเรียนเพียงหลวงฯ 13
23.โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
24.โรงเรียนพระบาทนาหงส์
?ทั้งนี้ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวทางการทำข้อตกลงในการพัฒนางานการประเมินผล การพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) ตำแหน่ง ครู
?ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว โรงเรียนชุมชนบ้านโนน – โนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านคำตอยูง และโรงเรียนบ้านคำจำปา ที่ได้จัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน และโรงเรียนบ้านนายาง ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดสถานที่ในพิธีในครั้งนี้
*การดำเนินงาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)อย่างเคร่งครัด