🎗โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 🎗

🎗วันที่ 28 ตุลาคม 2564 🎗เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ. สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ฯ ในพิธีการมอบตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อรับตราพระราชทาน “ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “ ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยโรงเรียนในสังกัดอำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี ที่ได้รับตราพระราชทาน มีดังนี้
1.โรงเรียนบ้านโนนยาง -ดอนเม็ก
2.โรงเรียนนิคมเจริญชัย
3.โรงเรียนบ้านท่าคำบง
4.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8
5.โรงเรียนบ้านหนองหลวง
6.โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง
7.โรงเรียนบ้านน้ำเป
8.โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง เรียนรวมกับ ร.ร.บ้านหนองคอน
9.โรงเรียนบ้านดอนเหมือด
10.โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน
11.โรงเรียนบ้านหนองเค็ม
12.โรงเรียนบ้านนาสิงห์
13.โรงเรียนบ้านนาทับไฮ
14.โรงเรียนบ้านดงดาล
15.โรงเรียนบ้านนาดี
16.โรงเรียนบ้านจับไม้
17.โรงเรียนบ้านต้อน
18.โรงเรียนรสลินคัคณางค์
19.โรงเรียนบ้านโพนแพง
20.โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
21.โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
22.โรงเรียนเพียงหลวงฯ 13
23.โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
24.โรงเรียนพระบาทนาหงส์
🚩ทั้งนี้ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวทางการทำข้อตกลงในการพัฒนางานการประเมินผล การพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) ตำแหน่ง ครู
🤚ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว โรงเรียนชุมชนบ้านโนน – โนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านคำตอยูง และโรงเรียนบ้านคำจำปา ที่ได้จัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน และโรงเรียนบ้านนายาง ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดสถานที่ในพิธีในครั้งนี้
*การดำเนินงาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)อย่างเคร่งครัด