สพป.หนองคาย เขต 2 จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 นายวรรณชัย บุสนามผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ของเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ. สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับตราพระราชทานฯ ในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอโพนพิสัย จำนวน 27 โรงเรียน ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านคำเจริญ
2.โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง
3.โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
4.โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี เรียนรวมกับ ร.ร บ้านหนองแคนดอนสนุก
5. โรงเรียนบ้านโพนทัน
6. โรงเรียนบ้านหนองแหวน
7. โรงเรียนบ้านกุดแกลบ
8. โรงเรียนบ้านคำตอยูง
9. โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
10.โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
11.โรงเรียนบ้านโคกกลาง
12. โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม เรียนรวมกับ ร.ร บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
13. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
14.โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
15.โรงเรียนชุนชนบ้านชุมช้าง
16.โรงเรียนบ้านดงสระพัง
17.โรงเรียนบ้านโพธิ์
18.โรงเรียนบ้านโคกหัวภู
19.โรงเรียนบ้านคำจำปา
20.โรงเรียนบ้านโนนฤาษี
21.โรงเรียนบ้านเชียงอาด
22.โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
23.โรงเรียนบ้านผือ
24.โรงเรียนบ้านเชิม
25.โรงเรียนบ้านวัดหลวง
26.โรงเรียนบ้านหนองแอก
27.โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง
ในการนี้ นายวรรณชัย บุสนาน ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาให้กับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ ปลอดภัยเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม นำการบริหารจัดการ สานมาตรฐานและคุณภาพสู่สากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมกันนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะครูจาก ชมรมครูปฐมวัย วิทยากรผู้ให้ความรู้ ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านคำจำปา โรงเรียนบ้านคำตอยูง โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านหนองอั้ว ร่วมจัดนิทรรศการด้านการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย