🚩สพป.หนองคายเขต 2 ร่วมกับ คณะ ก.ต.ป.น. นิเทศ ติดตาม ชี้แนะ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 🚩

🎗วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 🎗 เวลา 09.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ปราบศัตรู นายธงชัย ภูชมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ชี้แนะ แนวทางในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทางกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางไว้ โดยนิเทศฯ โรงเรียนดังนี้
1.โรงเรียนบ้านนาตาล อำเภอโพนพิสัย
2.โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง อำเภอโพนพิสัย
3.โรงเรียนบ้านปักหมู อำเภอโพนพิสัย
4.โรงเรียนบ้านหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
5.โรงเรียนบ้านนาฮำ อำเภอเฝ้าไร่
6.โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอโพนพิสัย
7.โรงเรียนบ้านบัว อำเภอโพนพิสัย
8. โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี อำเภอโพนพิสัย
เพื่อสนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)