🚩นิเทศ ติดตาม ชี้แนะ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อำเภอโพนพิสัย🚩

🎗วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 🎗 เวลา 13.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวปภัสพ์มณ ทองอาสา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม เฝ้าระวังติดตาม ปัญหาความเครียด และภาวะสุขภาพจิตในเด็กนักเรียน และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทางกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางไว้ โดยนิเทศฯ โรงเรียนดังนี้
1.โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอโพนพิสัย
2.โรงเรียนบ้านนาตาล อำเภอโพนพิสัย
3.โรงเรียนบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
เพือสนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)