? นิเทศ ติดตาม ชี้แนะ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อำเภอเฝ้าไร่?

?วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ? เวลา 13.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ว่าที่ ร.ต.หญิง กัลยกร พรมนาไร่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทางกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดแนวทางไว้ โดยนิเทศฯ ที่โรงเรียนดังนี้
1.โรงเรียนบ้านจับไม้ อำเภอเฝ้าไร่
2.โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อำเภอเฝ้าไร่
3.โรงเรียนบ้านหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
4.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 อำเภอเฝ้าไร่
5.โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา อำเภอเฝ้าไร่
6. โรงเรียนบ้านแบง อำเภอเฝ้าไร่
เพือสนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)