?สพป.หนองคายเขต 2 ร่วมกับ คณะ ก.ต.ป.น.ออกนิเทศ ติดตาม ชี้แนะ แนวทางในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564?

?วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ? เวลา 09.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ปราบศัตรู นายธงชัย ภูชมศรี นายสถิตย์ ภูชาดึก ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ชี้แนะ แนวทางในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทางกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางไว้ โดยนิเทศฯ โรงเรียนดังนี้
1.โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
2.โรงเรียนบ้านหนามแท่ง อำเภอโพนพิสัย
3.โรงเรียนบ้านกุดแกลบ อำเภอโพนพิสัย
4.โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ อำเภอโพนพิสัย
5.โรงเรียนบ้านหนองหอย อำเภอโพนพิสัย
6.โรงเรียนบ้านดงสระพัง อำเภอโพนพิสัย
เพื่อสนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)