? นิเทศ ติดตาม และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อำเภอเฝ้าไร่ ?

?วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ? เวลา 09.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ว่าที่ ร.ต.หญิง กัลยกร พรมนาไร่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทางกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดแนวทางไว้ โดยนิเทศฯ ที่โรงเรียนดังนี้
1.โรงเรียนบ้านนาดี อำเภอเฝ้าไร่
2.โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก อำเภอเฝ้าไร่
3.โรงเรียนเพียงหลวงฯ 13 อำเภอเฝ้าไร่
4.โรงเรียนบ้านท่าคำบง อำเภอเฝ้าไร่
5.โรงเรียนอนุบาลหนองควาย อำเภอเฝ้าไร่
6.โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม อำเภอเฝ้าไร่
7.โรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอเฝ้าไร่
8.โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อำเภอเฝ้าไร่
เพือสนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)