รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดืิอน ประจำเดือน ธันวาคม 2564

20220110134814

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดืิอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

20211214103905

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดืิอน ประจำเดือน ตุลาคม 2564

20211109110925