รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

งบทดลอง พค.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2565

เมย.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2565

มีค65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

กพ65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2565

มค65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดืิอน ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ธค64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดืิอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

พย64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดืิอน ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ตค64