🚩โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 2🚩

🚩 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา 🚩
🎗 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด ในโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดหนองคาย ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เป็นผู้บริหารทางการศึกษา และครูผู้สอนในระดับจังหวัด จากสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 จำนวน 12 สถานศึกษา มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน และ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จำนวน 8 สถานศึกษา มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการอบรม จำนวน 16 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้