🚩 โครงการ CCF Learn Smart Project” (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ชุมชน)🚩