?การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2565?

?วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ?เวลา 09.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมการจัดทำแผนแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2565 เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปของประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ. 2561-2579) นโยบายรัฐบาล จุดเน้น /นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการระหว่างวันที่ 24-26 พฤหัสบดี 2564 ณ บ้านไม้ริมโขงรีสอร์ท อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

   

Loading