สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการอบรบครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 การประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรบครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โดยมีนายนายรังสิต ทรงเย็น ผอ.โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ภายใต้รหัสศูนย์ฝึกอบรมที่ สพฐ.077 ผู้กล่าวรายงาน และนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปฺดการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพครูผู้สอนให้บูรณาการทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21