?การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ?

?วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ?เวลา 10.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์ ข้าราชการบำนาญ (ผอ.สถานศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ) ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายคนึง บุตรคง ผอ.สถานศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กรรมการการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผ้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมการประเมินฯ นายปกครอง ธานัง ผอ.รร. บ้านโนนสะอาด
?โดยมี ดร.พัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มติดตาม และประเมินผล ฯ นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางพิสมัย กองธรรม ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้กำลังใจ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
 

Loading