🚩การประชุม การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ออนไลน์)🚩

🚩วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 🚩เวลา 10.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานฯเปิดการประชุม การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ออนไลน์) โดยมอบนโยบาย ปลอดภัยเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม นำการบริหารจัดการสานมาตรฐานและคุณภาพสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ติดตามแผนงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปี 2565 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา และการนิเทศติดตาม หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร