?โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ?

?วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ? เวลา 09.30 น.นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง / วิชาการ ประจำกลุ่ม P15 กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่ม P15 พร้อมด้วยนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี ซึ่งกิจกรรมศึกษาดูงานนี้เป็นกิจกรรมระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ( Authentic Learning) สถานศึกษาและองค์กรต้นแบบ หน่วยการพัฒนากำหนดของโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเรียนรู้ในสภาพจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในสภาพจริง นำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป
?โดยนายอภิศร ทิพเสนา ผอ. รร บ้านโนนสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ได้นำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาแก่คณะศึกษาดูงาน ณ รร.บ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย