🎗พิธีมอบรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 🎗

🚩วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 🚩 เวลา 09.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมข้าราชการครูในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565
🎀โดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบรางวัลฯ และนายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวรายงาน ฯ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับรางวัลดังนี้
🎗ประเภทหน่วยงาน
1.รางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี 2564
2.รางวัลนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีงบประมาณ 2564 ประเภท หน่วยงานที่ได้การสนับสนุนเครือข่ายบูรณาการ
🎗รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564
ประเภทครูและคณาจารย์
*นางพรเพชร เพียสุระ ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านผือ
*นางปราณี พาโส ครูชำนาญการพิเศษ รร.เฝ้าไร่วิทยา
🎗รางวัลคุรุสภา 2563
ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
* นายอนุสรณ์ วรรณวงศ์ ข้าราชการบำนาญ
🎗รางวัล ครูดีในดวงใจ ปี 2565
*นางสาวอภิสรา อภัยพรม ครูชำนาญการพิเศษ รร.ชุมชนบ้านปากสวย
🎗รางวัลคุรุสดุดี 2564
ประเภทวิชาชีพ ครู
* นายวัสพล พัดเปี้ยมา ครูชำนาญการพิเศษ รร.สุทธสิริโสภา
ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
* นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.นค 2
🎗รางวัลคุรุสดุดี 2563
ประเภทวิชาชีพครู
* นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ ครูชำนาญการพิเศษ รร.สุทธสิริโสภา
* นางเสาวนีย์ มหาเมธากุล ครูชำนาญการพิเศษ รร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
🎗 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 2564
1.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)
*นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ ครูชำนาญการพิเศษ รร.สุทธสิริโสภา
2.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น
*นายสมาน ว่องไว ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านโนนสะอาด
🎗รางวัลนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีงบประมาณ 2564
* รร.บ้านโนนสะอาด นายปกครอง ธานัง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
🎗ประเภทบุคคล ด้านการจัดการเรียนรู้
*นางสาวพรทิพย์ ชินนะโน ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านโนนสะอาด
*นางสาวลำดวน สุทธิประภา ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านโนนสะอาด
✔การจัดกิจกรรมฯได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย