🚩ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 🚩

🚩วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 🚩 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ที่กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2565 นี้