สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู รุ่นที่ 2 /2562 ณ หอประชุมนาคา 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ พบเพื่อนครู ประจำ 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมนาคา 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 2 มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี
การประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครูนี้จัดทำขึ้นเพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
โดยในวันนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้ให้ความรู้และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการศึกษา” บูรณาการให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และนำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมปฏิบัติสมาธิร่วมกัน ตามหลักศิลธรรมนำวิชา ขับเคลื่อนด้วย NAGA Model สู่เป้าหมาย คนสำราญ งานสำเร็จ
พรอมกันนี้ขอบคุณท่าน ผอ.ทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย และคณะครู ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ในการจัดประชุมในครั้งนี้