🚩 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถานศึกษา เพื่อขอเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 🚩

🎗วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 🎗เวลา 9.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ฯ ร่วมเป็นเกียรติ ในการ”ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถานศึกษา เพื่อขอเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ” โดยนางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานฯ ในการจัดทำโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเพื่อส่งเสริมสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูแกนนำ ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่