?ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะ 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ?

?วันพุธที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ?เวลา 13.00 น.
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประเมินฯพร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานกรรมการฯพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว ผอ.รร.บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ให้คำแนะนำและปรึกษาแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา
?ขอขอบคุณ นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว ผอ.รร.บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน และคณะครู นักเรียน รร.บ้านร่องโนร่องแกมคำ ที่อำนวยความสะดวกในการประเมินฯในครั้งนี้