?ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะ 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านห้วยน้ำเย็น ?

?วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ?เวลา 09.00 น.
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประเมินฯพร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายอภิชาติ ชาบุญมี ผอ.รร.บ้านห้วยน้ำเย็น ได้ให้คำแนะนำและปรึกษาแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา
?ขอขอบคุณ นายอภิชาติ ชาบุญมี ผอ.รร.บ้านห้วยน้ำเย็น และคณะครู นักเรียน รร.บ้านห้วยน้ำเย็น ที่อำนวยความสะดวกในการประเมินฯในครั้งนี้

Loading