?การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ?

?วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธฺ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติใน “การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ” โดยนางภัทรวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วย หัวหน้าบริหารงานวิชาการ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช