การอบรมผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี)

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ฯ ณ หอประชุมสุนทนธรรมธาดา สพป.หนองคาย เขต 2 วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิด“การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 8 – 9 , 15 – 16 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสุนทนธรรมธาดา สพป.หนองคาย เขต 2 มีผู้เข้าร่วมอบรม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยที่มีศักยภาพเป็นตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ทำหน้าที่ร่วมกับ สสวท. ในการจัดอบรมขยายผลผ่านระบบทางไกล ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 130 คน